Trang Chính sách về cookie của maytoidien.net giải thích cách chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm truy cập trang web của bạn.

  1. Sử dụng cookie: Chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ thông tin về lịch sử truy cập của bạn trên trang web của chúng tôi và để cung cấp các chức năng tùy chỉnh cho bạn. Cookie cũng giúp chúng tôi đánh giá và cải thiện hiệu quả hoạt động của trang web và đưa ra các cải tiến phù hợp.
  2. Loại cookie: Chúng tôi sử dụng các loại cookie khác nhau trên trang web của chúng tôi, bao gồm cookie cần thiết, cookie chức năng và cookie quảng cáo. Các cookie cần thiết là các cookie cần thiết để trang web hoạt động và không thể tắt được. Cookie chức năng được sử dụng để cung cấp các chức năng tùy chỉnh cho bạn. Cookie quảng cáo được sử dụng để hiển thị quảng cáo phù hợp cho bạn dựa trên lịch sử truy cập của bạn trên trang web của chúng tôi.
  3. Quản lý cookie: Bạn có thể quản lý cookie của mình bằng cách tắt chúng trong trình duyệt hoặc thiết lập chúng theo ý muốn. Tuy nhiên, việc tắt cookie có thể làm giảm trải nghiệm truy cập của bạn trên trang web của chúng tôi.